'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Algemene voorwaarden | BijlesBuddy

  Algemene voorwaarden

  artikel 1           Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BijlesBuddy.nl, hierna te noemen: “BijlesBuddy.nl”, en een consument waarop BijlesBuddy.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BijlesBuddy.nl, voor de uitvoering waarvan door BijlesBuddy.nl derden dienen te worden betrokken.
  3. Indien BijlesBuddy.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BijlesBuddy.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

   

  artikel 2           Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van BijlesBuddy.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

   

  1. BijlesBuddy.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is BijlesBuddy.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BijlesBuddy.nl anders aangeeft.
  4. Een samengestelde prijsopgave verplicht BijlesBuddy.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

   

  artikel 3           Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

  1. De overeenkomst tussen BijlesBuddy.nl en de consument wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de consument BijlesBuddy.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BijlesBuddy.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  3. BijlesBuddy.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. BijlesBuddy.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BijlesBuddy.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  6. De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BijlesBuddy.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BijlesBuddy.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BijlesBuddy.nl zijn verstrekt, heeft BijlesBuddy.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de consument de gegevens aan BijlesBuddy.nl ter beschikking heeft gesteld. BijlesBuddy.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BijlesBuddy.nl is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de consument, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. BijlesBuddy.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De consument aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is BijlesBuddy.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen BijlesBuddy.nl bevoegde persoon en de consument akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van BijlesBuddy.nl op en is voor de consument geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
  9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan BijlesBuddy.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  10. Indien de consument in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens BijlesBuddy.nl gehouden is, dan is de consument aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van BijlesBuddy.nl daardoor direct of indirect ontstaan.
  11. Indien BijlesBuddy.nl met de consument een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is BijlesBuddy.nl niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de consument in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de consument die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij BijlesBuddy.nl
  13. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  14. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op BijlesBuddy.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
  15. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  16. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

   

  artikel 4           Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

  1. BijlesBuddy.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst BijlesBuddy.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen, indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de consument niet langer van BijlesBuddy.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  2. Voorts is BijlesBuddy.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BijlesBuddy.nl kan worden gevergd.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BijlesBuddy.nl op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien BijlesBuddy.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Indien BijlesBuddy.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  5. Indien de ontbinding aan de consument toerekenbaar is, is BijlesBuddy.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
  6. Indien de consument zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BijlesBuddy.nl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de consument, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
  7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BijlesBuddy.nl, zal BijlesBuddy.nl in overleg met de consument zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de consument toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BijlesBuddy.nl extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de consument in rekening gebracht. De consument is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij BijlesBuddy.nl anders aangeeft.
  8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de consument, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BijlesBuddy.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BijlesBuddy.nl op de consument zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  9. Indien de consument een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de consument in rekening worden gebracht.

   

  artikel 5           Overmacht

  1. BijlesBuddy.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BijlesBuddy.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BijlesBuddy.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. BijlesBuddy.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BijlesBuddy.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
  3. BijlesBuddy.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. Voorzoveel BijlesBuddy.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BijlesBuddy.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

   

  artikel 6           Betaling en incassokosten

  1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BijlesBuddy.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door BijlesBuddy.nl aangegeven. BijlesBuddy.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.
  2. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de consument van rechtswege in verzuim.
  3. BijlesBuddy.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. BijlesBuddy.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende incassokosten worden voldaan.
  4. De consument is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BijlesBuddy.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De consument die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
  5. Indien de consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien BijlesBuddy.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de consument worden verhaald.

   

  artikel 7           Aansprakelijkheid

  1. BijlesBuddy.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BijlesBuddy.nl is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  2. Contacten die op de website van BijlesBuddy.nl tot stand komen zijn op eigen initiatief van de bijleszoeker en/of bijlesgever. Bijleszoekers en bijlesgevers dienen zelf te bepalen of er onderling een overeenkomst gesloten wordt. BijlesBuddy.nl is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen de bijlesgever en bijlesvrager door gebruikmaking van BijlesBuddy.nl. Wanneer een geschil zich voordoet tussen gebruikers van BijlesBuddy.nl, dient dit door de gebruikers zelf opgelost te worden. U vrijwaart BijlesBuddy.nl en al haar personeel en tussenpersonen, van enigerlei vorderingen, aanspraken en schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

   

  artikel 8           Intellectuele eigendom

  1. BijlesBuddy.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BijlesBuddy.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de consument ter kennis van derden wordt gebracht.

   

  artikel 9           Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BijlesBuddy.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van BijlesBuddy.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BijlesBuddy.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  Nu Zoeken